Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
57947

kinh tế xã hội năm 2019

Ngày 05/12/2019 00:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TRÍ NANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /BC-UBND

Trí Nang, ngày tháng 11 năm 2019

b¸o c¸o

T×nh h×nh kinh tÕ x· héi, quèc phßng, an ninh n¨m 2019,

ph­ư¬ng hưíng nhiÖm v n¨m 2020


N¨m 2019 lµ n¨m thứ 4 thực hiện kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2016 - 2021, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n nh­ư cã sù chØ ®¹o s¸t sao cña UBND huyÖn, c¸c ngµnh cña huyÖn, sù ®Êu mèi, phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c ngµnh ®oµn thÓ vµ nh©n d©n, kinh tÕ x· héi cña x· còng gÆp nh÷ng khã kh¨n do thởi tiết cực đoan gây ra, dÞch bÖnh ngµy cµng khã kiÓm so¸t, gi¸ c¶ thÞ trư­êng không ổn định, g©y ¶nh hưëng ®Õn ®êi sèng nh©n d©n.

i. kÕt qu¶ ®¹t ĐƯîc n¨m 2019:

1.VÒ kinh tÕ:

1.1. LÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng-l©m nghiÖp, ch¨n nu«i, thuû s¶n

- DiÖn tÝch trång lóa n­ưíc ®¹t 148,2 ha, §¹t 89,2 %KH n¨m, giảm 1 % so víi cïng kú; Năng suất đạt 49 tạ/ha. Lóa lai 67,8 ha, §¹t 79% KH n¨m, giảm 20% so víi cïng kú; lóa thuÇn 80,4 ha, §¹t 114% KH n¨m, tăng 12,7 % so víi cïng k; Ng« 17 ha, §¹t 24% KH n¨m, bằng 78,8 % so víi cïng kú, Năng suất 41 tạ/ha. C©y cã bét: Trong ®ã s¾n 13,7 ha, tăng 5,3 % so víi cïng kú, ®¹t 45,7 % KH n¨m, Năng suất đạt 110 tạ/ha.

Diện tích L¹c 6,6 ha, bằng 61 % so víi cïng kú, ®¹t 38%KH n¨m, Năng suất 13 tạ/ha

Rau các lo¹i: Rau mµu 20,7 ha, §¹t 32,3 %KH n¨m, tăng 0,8 % so víi cïng kú, Năng suất đạt 63 tạ/ha

MÝa 50 ha, đạt 55,5 % KH năm, bằng 100 % so víi cïng kú. Năng suất 55 tấn/ha.

Sản lương lương thực có hạt đạt: 795,9 tấn

- Ch¨n nu«i:

Tæng ®µn tr©u 359 con, ®¹t 55,2% KH n¨m, giảm 42 % so víi cïng kú; tæng ®µn bß 95 con, đạt 79 % KH n¨m, tăng 4,3% so víi cïng kú; ®µn lîn 315 con, ®¹t 33 % KH n¨m, giảm 50% so víi cïng kú; đàn Dê 103 con, tăng 7,2% so với cùng kỳ; ®µn gia cÇm thủy cầm 10.065 con, ®¹t 33,5 % KH n¨m, tăng 5,7 % so víi cïng kú; Thuû s¶n chñ yÕu khai th¸c tù nhiªn, ­ưíc ®¹t s¶n l­ưîng ®¸nh b¾t sö dông 4000 kg đạt 26,6% KH năm, đạt 100 % so với cùng kỳ.

Trong năm 2019 đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi ở 03 thôn bản là Bản Cảy và Năng Cát, bản En với tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy 72 con, tổng trọng lượng 4.744 kg với 9 hộ có lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi. Xã đã kịp thời xử lý và thực hiện tiêu độc khử trùng, lập chốt chặn không cho vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn ra vào địa bàn trong thời gian dịch, thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng theo phác đồ hướng dẫn của huyện.

Công tác tiêm phòng được thực hiện đúng theo kế hoạch của huyện.

Thực hiện kế hoạch thành lập trang trại, gia trại: qua khảo sát 9 tháng có 8 gia trại đạt về số lượng con, đã lập hồ sơ gửi huyện để thẩm định.

- L©m nghiÖp: Trong n¨m x· kh«ng xảy ra ch¸y rõng, c«ng t¸c qu¶n lý ®ưîc thùc hiÖn tèt, trong ®ã cã c«ng t¸c qu¶n lý cưa x¨ng, quản lý chặt chẽ việc khai thác rừng.

Công tác trồng rừng: cấp giống và phân cho các hộ tham gia trồng rừng trong địa bàn xã, trồng rừng mới 60 ha, đạt 120% KH năm. Trồng lại rừng sau khai thác ước đạt 65 ha, đạt 61,9%KH năm.

Cấp gạo cho các hộ trồng rừng năm 2018 là 25 hộ, với 2.287 kg.

Tổ chức bón phân phục tráng rừng luồng theo kế hoạch giao của huyện

T×nh h×nh khai th¸c: - Luång c¸c lo¹i th¸c ­­­ưíc tÝnh trên 1.300.000 c©y, cñi( chñ yÕu sö dông trong nh©n d©n dïng lµm chÊt ®èt)ưíc tÝnh 2500 site.

Keo: khai th¸c ­ưíc ®¹t 5.800 tÊn. Gi¸ TrÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp ­­ưíc ®¹t trªn 5 tû ®ång ( theo gi¸ b¸n s¶n phÈm hiÖn t¹i)

Tuy nhiên trong những tháng đầu năm đã xảy ra lốc xoáy trên địa bàn làm thiệt hại rừng trồng trên 67 ha keo.

1.3. §Þa chÝnh- x©y dùng, tµi nguyªn, m«i trư­êng:

Triển khai kiểm tra về hành lang an toàn giao thông, các tuyến đường qua xã theo quyết định 4455 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tài nguyên môi trường: tổ chức ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới bằng các hình thức vận động các hộ dân tự giác dọn dẹp, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh ( mỗi thôn ra quân 01 ngày) với tổng số người tham gia 645 lượt người, làm được gần 3km đường làng ngõ xóm.

Quản lý tốt việc khai thác cát trên địa bàn sông Cảy.

xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Bản Vìn đi Bản Cảy. Đường vòng Năng cát, xây dựng các tuyến đường nông thôn.

Công tác xây dựng nhà ở, các công trình nhỏ lẻ của dân trong thực hiện tiêu trí nông thôn mới. Đã khởi công xây dựng trường Tiểu học và THCS, Bếp ăn trường mầm non, nhà văn hóa Làng Cảy, Xây dựng khu sân văn hóa, tu sủa nhà văn hóa Giàng Vìn, công trình vệ sinh nhà văn hóa Năng Cát.

Thực hiện tốt công tác giả phóng mặt bằng xây dựng hai bên đường khu ngã ba cầu Giàng và khu UBND xã

1.4. Thư­­¬ng m¹i - dÞch vô:

Trong n¨m, th­ư¬ng m¹i dÞch vụ tăng, nhÊt lµ c¸c mÆt hµng phôc vô tÕt chñ yÕu lµ hµng thùc phÈm, quÇn ¸o, hµng tËp hãa. Tuy nhiªn gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh, nhÊt lµ hµng tiªu dïng vµ vËt liÖu x©y dùng, chªnh lÖch gi÷a hµng ho¸ c©y trång, con nu«i trong d©n cao, như giá cây, con giống , nh­ưng s¶n phÈm ch¨n nu«i b¸n ra l¹i không tăng. ¦íc tÝnh trong năm kÕt qu¶ bu«n b¸n dÞch vô th­­ư¬ng m¹i ®¹t trªn 4 tỷ đồng.

- C¸c dÞch vô thiÕt yÕu: dÞch vô truyÒn h×nh, bư­u chÝnh ho¹t ®éng b×nh thưêng, ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n.

- Dịch vụ du lịch từng bước có sự chuyển biến về cách thức, dịch vụ phục vụ, cơ sở vật chất được đầu tư.

1.5. C¸c kho¶n thu – chi trong x· trong x·:

Trong n¨m tæng thu ngân sách cña x· lµ 7.500.000.000 ®; Trong đó thu từ cấp trên là 7.400.000.000 đ, thu tại xã là 100.000.000đ

Tæng chi: 7.500.000.000 ®, chñ yÕu chi ho¹t ®éng th­ưêng xuyªn, chi lư¬ng phô cÊp; chi cho ®Çu t­ư là .7.500.000.000đ.

Tổng thu của toàn xã là 85,523 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 33,2 triệu/người/năm

2. VÒ v¨n hãa x· héi:

2.1. Gi¸o dôc:

Đã tổng kết năm học 2018 - 2019 xét chuyển cấp, chuyển lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Kết quả xét chuyển cấp chuyển lớp ở các khối trường đạt 100%; Thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Tổ chức thành công khải giảng năm học mới 2019-2020 với không khí vui tươi phấn khởi của phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã.

2.2. Y tÕ, d©n sè KHHG§:

- C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n ®­­ưîc quan t©m, trong năm ®· kh¸m cÊp thuèc ®iÒu trÞ ®ư­­îc 1.067 lư­ît ngư­êi, trong đó khám cấp BHYT là 1.067 lượt người. C«ng t¸c phßng chèng dÞch ®­­ưîc quan t©m vµ thùc hiÖn tèt trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªm chñng cho trÎ số trẻ 19/35 trẻ ®¹t 54%. Số lượt truyền thông 37 lượt, với 1.339lượt người nghe.

- C«ng t¸c d©n sè: lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn giao ban hµng th¸ng víi céng t¸c viªn th«n b¶n. Trong n¨m cã 16 trÎ ®ư­­îc sinh ra, sè l­­ưît cÆp vî chång sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai là 360 lượt .

Tû lÖ suy dinh dư­ìng trẻ em: Cân nặng 16,3%, SĐ chiều cao: 19,3%

2.3. V¨n hãa- Th«ng tin - TDTT:

Trong năm ban văn hóa đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như tuyên truyền kû niÖm 44 năm gi¶i phãng MiÒn Nam thèng nhÊt ®Êt nư­íc, kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử điện biên Phủ, kû niÖm 129 n¨m ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, tuyªn truyÒn ngµy m«i tr­ưêng thÕ giíi 5/6/2018, tuyên truyền kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuyên truyền 990 năm danh xưng Thanh Hóa. tuyên truyền thực hiện nông thôn mới, xã ATTP...

Cắt dán băng zôn khẩu hiệu 35 lượt câu

Dựng 5 cụm Pa nô, 100 Áp phích tuyên truyền, quảng bá khu Danh Lam thắng cảnh Thác Ma Hao- làng nguyên sơ bản Năng Cát và thực hiện nông thôn mới ở các thôn bản

Treo cờ tổ quốc trên 3500 lượt hộ

Ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2019: Trong năm 2019 do thời tiết ủng hộ, tuyến đường 530 đi Thác Ma Hao và làng Năng Cát đã hoàn thành, nên l­­ưîng kh¸ch du lÞch ®Õn thăm quan t¾m m¸t th¸c Ma Hao và bản N¨ng C¸t ­ưíc ®¹t trªn 12.000 l­ưît kh¸ch.

Thành lập đội bóng đá Mi ni tham gia giải chào mừng Quốc khánh 2/9.

2.4. C¸c chÝnh s¸ch x· héi:

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội trến địa bàn, Rµ so¸t bæ sung hé khÈu thiÕu thẻ BHYT và đã cấp BHYT cho nhân dân.

Đầu năm xã Trí Nang đã phân công các đồng chí phụ trách cơ sở xuống từng thôn bản trực tiếp thăm hỏi và trao quà tết của cấp trên cho các đối tượng chính sách đầy đủ, đúng đối tượng với 69 xuất quà: Trị giá 11.500.000

Công tác xuất khẩu lao động còn chậm, đạt 0/8 lao động.

công tác đào tạo nghề cho lao động: xã đã phối hợp với TT GDTX-DN huyện tổ chức lớp đào tạo nghề trồng rau sạch cho 40 người tham gia.

Rà soát nghèo, cận nghèo 2019, kết quả rà soát số hộ thoát nghèo qua rà soát nhanh là 48 hộ, số hộ thoát cận nghèo là 4 hộ. Số hộ nghèo hiện tại trên địa bàn xã là 41hộ, bằng 7,03 %, số hộ cận nghèo là 75 hộ, bằng 12,86 %

3. Quèc phßng an ninh, tư­­ ph¸p hé tÞch:

3.1. C«ng t¸c quèc phßng, an ninh.

- Quèc phßng: ë ®Þa ph­­ư¬ng lu«n ®¶m b¶o v÷ng ch¾c, kÕt hîp an toµn v÷ng m¹nh, trùc s½n sµng chiÕn ®Êu.

Tæ chøc tèt ®ît kh¸m tuyÓn nghÜa vô qu©n sù ®ît I n¨m 2019 víi kÕt qu¶ 7 thanh niªn nhËp ngò ®¹t 100% kÕ ho¹ch trªn giao, tiếp tục thực hiện công tác tuyển quân năm 2020,

Xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN, trực sẵn sàng khi có tin mưa bão, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Thực hiện hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo Quyết định 49 là 90 hồ sơ đã bổ sung làm lại gửi ra huyện đã có 4 người được hưởng.

- C«ng t¸c an ninh:

Tình hình an ninh chính trị năm nhìn chung ổn định, hiện tại chưa phát hiện vi phạm nào làm ảnh hưởng đến ANCT như : an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo...

Tình hình trật tự an toàn xã hội: trên địa bàn xã xảy ra 5 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ, các vụ gồm có: Bạo lực gia đình 2 vụ, đánh nhau 2 vụ, trộm cắp tài sản 1 vụ.

Trật tự ATGT: xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, 2 người bị thương, các vụ đều xảy ra trên tuyến dường tỉnh lộ 530.

3.2. Tư­ ph¸p - hé tÞch:

Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật: 3 lượt với 467 lượt người tham gia, tuyên truyền, phổ biến về Luật bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình.

- VÒ c«ng t¸c hé tÞch: Khai sinh 38 tr­­ưêng hîp; kÕt h«n 9 cÆp; khai tö 5 trưêng hîp; xác nhận tình trạng hôn nhân 22 trường hợp, đơn đề nghị 4 đơn về đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai đã giải quyết xong.

- C«ng t¸c chøng thùc: chøng thùc ®­ưîc 3.029 l­­ưît giÊy tê.

ii. tån t¹i, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n:

- ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong năm cßn chËm, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ nư­­íc vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh chuyÓn biÕn ch­­ưa râ nÐt, hiÖu qu¶ ch­ưa cao viÖc hÊp hµnh chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o tõ ban chuyªn m«n cña x· vµ c¸c th«n chưa nghiªm tóc.

- C«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o ®· cã sù ®æi míi, nh­ưng tæ chøc thùc hiÖn nhiÒu lóc cßn lóng tóng, tr¸ch nhiÖm cña mét sè c¸n bé chuyªn m«n vµ kh«ng chuyªn tr¸ch víi c«ng viÖc ®­ưîc giao chư­a cao, ch­ưa cã tÝnh chÊt tËp thÓ.

- C¸c vô viÖc liªn quan ®Õn ANTT giảm, tuy c¸c tÖ n¹n x· cßn tiÒm Èn c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p như­­ sè ®Ò, cê b¹c, xung kÝch ®iÖn cßn diÔn ra. Tai nạn giao thông thường diễn ra khó kiểm soát.

Thực hiện xã về đích nông thôn mới, xã ATTP tiến độ còn chậm so với kế hoạch.

Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trªn lµ do n¨ng lùc chØ ®¹o, qu¶n lý ®iÒu hµnh, tæ chøc thùc hiÖn cña mét sè ban, chuyªn m«n cßn yếu, ch­­ưa nhiÖt t×nh víi viÖc chuyªn m«n cña m×nh, c«ng t¸c ®«n ®èc kiÓm tra ch­­a ®­­ưîc quan t©m ®óng møc, nªn nhiÒu c«ng viÖc do UBND x· triÓn khai, chØ ®¹o nh­ưng tæ chøc thùc hiÖn hiÖu qu¶ kh«ng cao, đặc biệt thực hiện xã về đích nông thôn mới nhân dân còn chưa thật sự vào cuộc, còn trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của cấp trên. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch đề ra trong năm 2019.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

C¨n cø kÕt qu¶ ®¹t được của năm 2019, năm 2020 trung chØ ®¹o c¸c nhiÖm vô sau:

1. Mục tiêu tổng quát.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 trong tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh.

2. Mục tiêu.

2.1. Về lĩnh vực kinh tế:

- Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi:

+ Trồng trọt nông nghiệp:

Phấn đấu diện tích trồng lúa cả năm 149,6 ha, diện tích lúa lai 100 ha, diện tích lúa thuần và giống lúa khác 49,6 ha, Năng suất bình quân 50 tạ/ha;

Ngô: phấn đấu diện tích cả năm 36 ha, Năng suất bình quân 40,2 tạ/ha

Sản lượng lương thực cây có hạt 889,9 tấn

Lạc: 11,5 ha, Năng suất 13,6 tạ/ha

Đậu tương: phấn đấu trồng 3,5 ha, năng suất 13,5 tạ/ha

Rau màu các loại: 30 ha, năng suất 112 tạ/ha

Sắn: phấn đấu 17 ha, năng suất 12,8 tấn/ha

Khoai lang: 3 ha, năng suất 48 tạ/ha

Mía: 50 ha

Cây gai xanh: 3 ha

+ Lâm nghiệp:

Phục tráng rừng luồng 35 ha,( năm thứ nhất 15 ha; năm thứ hai 20 ha) thâm canh rừng luồng 55 ha. Giữ tỷ lệ che phủ của rừng ổn định 86,7%; trồng lại rừng sau khai thác 130 ha, khai thác luồng cọc các loại 1,2 triệu cây, gỗ củi nguyên liệu giấy 6000 tấn, củi dùng làm chất đốt 1500 site.

+ Chăn nuôi:

Phấn đấu đấu ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm, năm 2020 phấn đấu tổng đàn trâu là 400 con, đàn bò 110 con, đàn lợn 1000 con, đàn gia cầm, thuỷ cầm 22.000 con, đàn Dê 170. Phấn đấu hoàn thiện 3 gia trại trang trại cấp huyện;

Tiêm phòng vacxin: đạt theo huyện giao

Thuỷ sản: Phấn đấu diện tích ao, hồ nuôi 6 ha, đạt 15 tấn cá thịt

2.2. Địa chính, xây dựng, môi trường:

Xúc tiến phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên xây dựng phương án đấu thầu đất trên địa bàn xã.

Tiến hành thực hiện bổ sung, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh 90%.

Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được xử lý 30%.

Chất thải y tế được xử lý 100%.

Xã đạt chuẩn xã ATTP.

2.3. Thương mại dịch vụ:

Thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khu du lịch sinh thái thác Ma Hao, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. phấn đấu thu nhập từ thương mai, dịch vụ 5 tỷ đồng.

Thu ngân sách tại địa phương 100 triệu.

Thu nhập bình quân 36 trệu đồng/người/năm

Tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 15%

2.4. Văn hoá xã hội:

Đăng ký thẩm định công nhận 2 Đơn vị văn hóa

Phấn đấu mỗi bản có số người chơi thể thao thường xuyên đạt 35% dân số;

Phấn đấu gia đình đạt chuẩn văn hoá 75%; Tỷ lệ xem truyền hình trên 90% dân số; 40 điện thoại/ 100 dân;

Duy trì sỹ số học sinh không còn tình trạng học sinh bỏ học; Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng đạt 25%;

Phấn đấu đảm bảo giữ chuẩn quốc gia Mức độ 1 trường Mầm non, chuẩn quốc gia trường TH và THCS; về y tế, tăng cường công tác truyền thông phòng dịch, không để xảy ra dịch bệnh, nâng cao chất lượng dân số phấn đấu trẻ suy dinh dưỡng chiều cao dưới 16%, suy dinh dưỡng cân nặng dưới 18%.; giảm tỷ lệ sinh tự nhiên xuống dưới 0,5%

Giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,7% trở lên, xuất khẩu lao động 7 lao động trở lên; thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ của nhà nước

2.5. Quốc phòng, an ninh, Tư pháp - Hộ tịch

+ Quốc phòng, an ninh: làm tốt công tác giao nhận quân, huấn luyện hàng năm, trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh bức xúc. Nhất là dịp chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp diến ra trong năm 2020.

+ Tư pháp - Hộ tịch: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện tốt công tác chuyên môn ở cơ quan.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

3.1. LÜnh vùc kinh tÕ

- TËp trung chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång, vËt nu«i; t¨ng cư­­êng thùc hÞªn c¸c ch­­ư¬ng tr×nh, dù ¸n ®· x©y dùng; chñ ®éng phßng chèng dÞch bÖnh, h¹n h¸n, b·o lôt, sạt lở đất, ch¸y rõng h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i x¶y ra.

- S¬ kÕt, tæng kÕt kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi, quèc phßng an ninh 9 th¸ng, n¨m 2019; x©y dùng ch­ương tr×nh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quèc phßng an ninh n¨m 2020 cña UBND, tËp trung thu c¸c lo¹i quü, x©y dùng, thùc hiÖn tèt chư­­¬ng tr×nh kiÒm chÕ l¹m ph¸t ®· x©y dùng.

3.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Duy trì tốt sĩ số học sinh trong năm học, tiÕp tôc triÓn khai tuyªn truyÒn các chủ trương chính của Đảng, pháp luật nhà nước, c¸c ngµy lÔ lín cña ®Êt nưíc, th­ùc hiÖn tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n, kiÓm tra rµ so¸t l¹i c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, hé nghÌo vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi kh¸c.

Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, duy trì chất lượng các đơn vị văn hóa, duy trì các hoạt động TDTT, phát triển du lịch trên địa bàn.

3.3. LÜnh vùc quèc phßng an ninh

TiÕp tôc x©y dùng v÷ng ch¾c nÒn quèc phßng tßan d©n, thÕ trËn an ninh nh©n d©n, ®¶m b¶o an ninh trËt tù an toµn x· héi, ®Èy m¹nh phong trµo toµn d©n x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­­ư g¾n víi phong trµo toµn d©n b¶o vÖ an ninh tæ quèc.

TËp trung chØ ®¹o c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë c«ng së.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

N¬i nhËn:

- V¨n phßng UBND huyÖn (B¸o c¸o);

- TTr §U,H§ND,UBND;

- C¸c ngµnh ®oµn thÓ;

- C¸c th«n b¶n;

- Lư­­u: VP.

kt.Chñ tÞch

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Đô

kinh tế xã hội năm 2019

Đăng lúc: 05/12/2019 00:00:00 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TRÍ NANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /BC-UBND

Trí Nang, ngày tháng 11 năm 2019

b¸o c¸o

T×nh h×nh kinh tÕ x· héi, quèc phßng, an ninh n¨m 2019,

ph­ư¬ng hưíng nhiÖm v n¨m 2020


N¨m 2019 lµ n¨m thứ 4 thực hiện kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2016 - 2021, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n nh­ư cã sù chØ ®¹o s¸t sao cña UBND huyÖn, c¸c ngµnh cña huyÖn, sù ®Êu mèi, phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c ngµnh ®oµn thÓ vµ nh©n d©n, kinh tÕ x· héi cña x· còng gÆp nh÷ng khã kh¨n do thởi tiết cực đoan gây ra, dÞch bÖnh ngµy cµng khã kiÓm so¸t, gi¸ c¶ thÞ trư­êng không ổn định, g©y ¶nh hưëng ®Õn ®êi sèng nh©n d©n.

i. kÕt qu¶ ®¹t ĐƯîc n¨m 2019:

1.VÒ kinh tÕ:

1.1. LÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng-l©m nghiÖp, ch¨n nu«i, thuû s¶n

- DiÖn tÝch trång lóa n­ưíc ®¹t 148,2 ha, §¹t 89,2 %KH n¨m, giảm 1 % so víi cïng kú; Năng suất đạt 49 tạ/ha. Lóa lai 67,8 ha, §¹t 79% KH n¨m, giảm 20% so víi cïng kú; lóa thuÇn 80,4 ha, §¹t 114% KH n¨m, tăng 12,7 % so víi cïng k; Ng« 17 ha, §¹t 24% KH n¨m, bằng 78,8 % so víi cïng kú, Năng suất 41 tạ/ha. C©y cã bét: Trong ®ã s¾n 13,7 ha, tăng 5,3 % so víi cïng kú, ®¹t 45,7 % KH n¨m, Năng suất đạt 110 tạ/ha.

Diện tích L¹c 6,6 ha, bằng 61 % so víi cïng kú, ®¹t 38%KH n¨m, Năng suất 13 tạ/ha

Rau các lo¹i: Rau mµu 20,7 ha, §¹t 32,3 %KH n¨m, tăng 0,8 % so víi cïng kú, Năng suất đạt 63 tạ/ha

MÝa 50 ha, đạt 55,5 % KH năm, bằng 100 % so víi cïng kú. Năng suất 55 tấn/ha.

Sản lương lương thực có hạt đạt: 795,9 tấn

- Ch¨n nu«i:

Tæng ®µn tr©u 359 con, ®¹t 55,2% KH n¨m, giảm 42 % so víi cïng kú; tæng ®µn bß 95 con, đạt 79 % KH n¨m, tăng 4,3% so víi cïng kú; ®µn lîn 315 con, ®¹t 33 % KH n¨m, giảm 50% so víi cïng kú; đàn Dê 103 con, tăng 7,2% so với cùng kỳ; ®µn gia cÇm thủy cầm 10.065 con, ®¹t 33,5 % KH n¨m, tăng 5,7 % so víi cïng kú; Thuû s¶n chñ yÕu khai th¸c tù nhiªn, ­ưíc ®¹t s¶n l­ưîng ®¸nh b¾t sö dông 4000 kg đạt 26,6% KH năm, đạt 100 % so với cùng kỳ.

Trong năm 2019 đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi ở 03 thôn bản là Bản Cảy và Năng Cát, bản En với tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy 72 con, tổng trọng lượng 4.744 kg với 9 hộ có lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi. Xã đã kịp thời xử lý và thực hiện tiêu độc khử trùng, lập chốt chặn không cho vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn ra vào địa bàn trong thời gian dịch, thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng theo phác đồ hướng dẫn của huyện.

Công tác tiêm phòng được thực hiện đúng theo kế hoạch của huyện.

Thực hiện kế hoạch thành lập trang trại, gia trại: qua khảo sát 9 tháng có 8 gia trại đạt về số lượng con, đã lập hồ sơ gửi huyện để thẩm định.

- L©m nghiÖp: Trong n¨m x· kh«ng xảy ra ch¸y rõng, c«ng t¸c qu¶n lý ®ưîc thùc hiÖn tèt, trong ®ã cã c«ng t¸c qu¶n lý cưa x¨ng, quản lý chặt chẽ việc khai thác rừng.

Công tác trồng rừng: cấp giống và phân cho các hộ tham gia trồng rừng trong địa bàn xã, trồng rừng mới 60 ha, đạt 120% KH năm. Trồng lại rừng sau khai thác ước đạt 65 ha, đạt 61,9%KH năm.

Cấp gạo cho các hộ trồng rừng năm 2018 là 25 hộ, với 2.287 kg.

Tổ chức bón phân phục tráng rừng luồng theo kế hoạch giao của huyện

T×nh h×nh khai th¸c: - Luång c¸c lo¹i th¸c ­­­ưíc tÝnh trên 1.300.000 c©y, cñi( chñ yÕu sö dông trong nh©n d©n dïng lµm chÊt ®èt)ưíc tÝnh 2500 site.

Keo: khai th¸c ­ưíc ®¹t 5.800 tÊn. Gi¸ TrÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp ­­ưíc ®¹t trªn 5 tû ®ång ( theo gi¸ b¸n s¶n phÈm hiÖn t¹i)

Tuy nhiên trong những tháng đầu năm đã xảy ra lốc xoáy trên địa bàn làm thiệt hại rừng trồng trên 67 ha keo.

1.3. §Þa chÝnh- x©y dùng, tµi nguyªn, m«i trư­êng:

Triển khai kiểm tra về hành lang an toàn giao thông, các tuyến đường qua xã theo quyết định 4455 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tài nguyên môi trường: tổ chức ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới bằng các hình thức vận động các hộ dân tự giác dọn dẹp, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh ( mỗi thôn ra quân 01 ngày) với tổng số người tham gia 645 lượt người, làm được gần 3km đường làng ngõ xóm.

Quản lý tốt việc khai thác cát trên địa bàn sông Cảy.

xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Bản Vìn đi Bản Cảy. Đường vòng Năng cát, xây dựng các tuyến đường nông thôn.

Công tác xây dựng nhà ở, các công trình nhỏ lẻ của dân trong thực hiện tiêu trí nông thôn mới. Đã khởi công xây dựng trường Tiểu học và THCS, Bếp ăn trường mầm non, nhà văn hóa Làng Cảy, Xây dựng khu sân văn hóa, tu sủa nhà văn hóa Giàng Vìn, công trình vệ sinh nhà văn hóa Năng Cát.

Thực hiện tốt công tác giả phóng mặt bằng xây dựng hai bên đường khu ngã ba cầu Giàng và khu UBND xã

1.4. Thư­­¬ng m¹i - dÞch vô:

Trong n¨m, th­ư¬ng m¹i dÞch vụ tăng, nhÊt lµ c¸c mÆt hµng phôc vô tÕt chñ yÕu lµ hµng thùc phÈm, quÇn ¸o, hµng tËp hãa. Tuy nhiªn gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh, nhÊt lµ hµng tiªu dïng vµ vËt liÖu x©y dùng, chªnh lÖch gi÷a hµng ho¸ c©y trång, con nu«i trong d©n cao, như giá cây, con giống , nh­ưng s¶n phÈm ch¨n nu«i b¸n ra l¹i không tăng. ¦íc tÝnh trong năm kÕt qu¶ bu«n b¸n dÞch vô th­­ư¬ng m¹i ®¹t trªn 4 tỷ đồng.

- C¸c dÞch vô thiÕt yÕu: dÞch vô truyÒn h×nh, bư­u chÝnh ho¹t ®éng b×nh thưêng, ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n.

- Dịch vụ du lịch từng bước có sự chuyển biến về cách thức, dịch vụ phục vụ, cơ sở vật chất được đầu tư.

1.5. C¸c kho¶n thu – chi trong x· trong x·:

Trong n¨m tæng thu ngân sách cña x· lµ 7.500.000.000 ®; Trong đó thu từ cấp trên là 7.400.000.000 đ, thu tại xã là 100.000.000đ

Tæng chi: 7.500.000.000 ®, chñ yÕu chi ho¹t ®éng th­ưêng xuyªn, chi lư¬ng phô cÊp; chi cho ®Çu t­ư là .7.500.000.000đ.

Tổng thu của toàn xã là 85,523 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 33,2 triệu/người/năm

2. VÒ v¨n hãa x· héi:

2.1. Gi¸o dôc:

Đã tổng kết năm học 2018 - 2019 xét chuyển cấp, chuyển lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Kết quả xét chuyển cấp chuyển lớp ở các khối trường đạt 100%; Thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Tổ chức thành công khải giảng năm học mới 2019-2020 với không khí vui tươi phấn khởi của phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã.

2.2. Y tÕ, d©n sè KHHG§:

- C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n ®­­ưîc quan t©m, trong năm ®· kh¸m cÊp thuèc ®iÒu trÞ ®ư­­îc 1.067 lư­ît ngư­êi, trong đó khám cấp BHYT là 1.067 lượt người. C«ng t¸c phßng chèng dÞch ®­­ưîc quan t©m vµ thùc hiÖn tèt trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªm chñng cho trÎ số trẻ 19/35 trẻ ®¹t 54%. Số lượt truyền thông 37 lượt, với 1.339lượt người nghe.

- C«ng t¸c d©n sè: lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn giao ban hµng th¸ng víi céng t¸c viªn th«n b¶n. Trong n¨m cã 16 trÎ ®ư­­îc sinh ra, sè l­­ưît cÆp vî chång sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai là 360 lượt .

Tû lÖ suy dinh dư­ìng trẻ em: Cân nặng 16,3%, SĐ chiều cao: 19,3%

2.3. V¨n hãa- Th«ng tin - TDTT:

Trong năm ban văn hóa đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như tuyên truyền kû niÖm 44 năm gi¶i phãng MiÒn Nam thèng nhÊt ®Êt nư­íc, kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử điện biên Phủ, kû niÖm 129 n¨m ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, tuyªn truyÒn ngµy m«i tr­ưêng thÕ giíi 5/6/2018, tuyên truyền kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuyên truyền 990 năm danh xưng Thanh Hóa. tuyên truyền thực hiện nông thôn mới, xã ATTP...

Cắt dán băng zôn khẩu hiệu 35 lượt câu

Dựng 5 cụm Pa nô, 100 Áp phích tuyên truyền, quảng bá khu Danh Lam thắng cảnh Thác Ma Hao- làng nguyên sơ bản Năng Cát và thực hiện nông thôn mới ở các thôn bản

Treo cờ tổ quốc trên 3500 lượt hộ

Ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2019: Trong năm 2019 do thời tiết ủng hộ, tuyến đường 530 đi Thác Ma Hao và làng Năng Cát đã hoàn thành, nên l­­ưîng kh¸ch du lÞch ®Õn thăm quan t¾m m¸t th¸c Ma Hao và bản N¨ng C¸t ­ưíc ®¹t trªn 12.000 l­ưît kh¸ch.

Thành lập đội bóng đá Mi ni tham gia giải chào mừng Quốc khánh 2/9.

2.4. C¸c chÝnh s¸ch x· héi:

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội trến địa bàn, Rµ so¸t bæ sung hé khÈu thiÕu thẻ BHYT và đã cấp BHYT cho nhân dân.

Đầu năm xã Trí Nang đã phân công các đồng chí phụ trách cơ sở xuống từng thôn bản trực tiếp thăm hỏi và trao quà tết của cấp trên cho các đối tượng chính sách đầy đủ, đúng đối tượng với 69 xuất quà: Trị giá 11.500.000

Công tác xuất khẩu lao động còn chậm, đạt 0/8 lao động.

công tác đào tạo nghề cho lao động: xã đã phối hợp với TT GDTX-DN huyện tổ chức lớp đào tạo nghề trồng rau sạch cho 40 người tham gia.

Rà soát nghèo, cận nghèo 2019, kết quả rà soát số hộ thoát nghèo qua rà soát nhanh là 48 hộ, số hộ thoát cận nghèo là 4 hộ. Số hộ nghèo hiện tại trên địa bàn xã là 41hộ, bằng 7,03 %, số hộ cận nghèo là 75 hộ, bằng 12,86 %

3. Quèc phßng an ninh, tư­­ ph¸p hé tÞch:

3.1. C«ng t¸c quèc phßng, an ninh.

- Quèc phßng: ë ®Þa ph­­ư¬ng lu«n ®¶m b¶o v÷ng ch¾c, kÕt hîp an toµn v÷ng m¹nh, trùc s½n sµng chiÕn ®Êu.

Tæ chøc tèt ®ît kh¸m tuyÓn nghÜa vô qu©n sù ®ît I n¨m 2019 víi kÕt qu¶ 7 thanh niªn nhËp ngò ®¹t 100% kÕ ho¹ch trªn giao, tiếp tục thực hiện công tác tuyển quân năm 2020,

Xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN, trực sẵn sàng khi có tin mưa bão, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Thực hiện hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo Quyết định 49 là 90 hồ sơ đã bổ sung làm lại gửi ra huyện đã có 4 người được hưởng.

- C«ng t¸c an ninh:

Tình hình an ninh chính trị năm nhìn chung ổn định, hiện tại chưa phát hiện vi phạm nào làm ảnh hưởng đến ANCT như : an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo...

Tình hình trật tự an toàn xã hội: trên địa bàn xã xảy ra 5 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ, các vụ gồm có: Bạo lực gia đình 2 vụ, đánh nhau 2 vụ, trộm cắp tài sản 1 vụ.

Trật tự ATGT: xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, 2 người bị thương, các vụ đều xảy ra trên tuyến dường tỉnh lộ 530.

3.2. Tư­ ph¸p - hé tÞch:

Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật: 3 lượt với 467 lượt người tham gia, tuyên truyền, phổ biến về Luật bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình.

- VÒ c«ng t¸c hé tÞch: Khai sinh 38 tr­­ưêng hîp; kÕt h«n 9 cÆp; khai tö 5 trưêng hîp; xác nhận tình trạng hôn nhân 22 trường hợp, đơn đề nghị 4 đơn về đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai đã giải quyết xong.

- C«ng t¸c chøng thùc: chøng thùc ®­ưîc 3.029 l­­ưît giÊy tê.

ii. tån t¹i, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n:

- ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong năm cßn chËm, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ nư­­íc vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh chuyÓn biÕn ch­­ưa râ nÐt, hiÖu qu¶ ch­ưa cao viÖc hÊp hµnh chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o tõ ban chuyªn m«n cña x· vµ c¸c th«n chưa nghiªm tóc.

- C«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o ®· cã sù ®æi míi, nh­ưng tæ chøc thùc hiÖn nhiÒu lóc cßn lóng tóng, tr¸ch nhiÖm cña mét sè c¸n bé chuyªn m«n vµ kh«ng chuyªn tr¸ch víi c«ng viÖc ®­ưîc giao chư­a cao, ch­ưa cã tÝnh chÊt tËp thÓ.

- C¸c vô viÖc liªn quan ®Õn ANTT giảm, tuy c¸c tÖ n¹n x· cßn tiÒm Èn c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p như­­ sè ®Ò, cê b¹c, xung kÝch ®iÖn cßn diÔn ra. Tai nạn giao thông thường diễn ra khó kiểm soát.

Thực hiện xã về đích nông thôn mới, xã ATTP tiến độ còn chậm so với kế hoạch.

Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trªn lµ do n¨ng lùc chØ ®¹o, qu¶n lý ®iÒu hµnh, tæ chøc thùc hiÖn cña mét sè ban, chuyªn m«n cßn yếu, ch­­ưa nhiÖt t×nh víi viÖc chuyªn m«n cña m×nh, c«ng t¸c ®«n ®èc kiÓm tra ch­­a ®­­ưîc quan t©m ®óng møc, nªn nhiÒu c«ng viÖc do UBND x· triÓn khai, chØ ®¹o nh­ưng tæ chøc thùc hiÖn hiÖu qu¶ kh«ng cao, đặc biệt thực hiện xã về đích nông thôn mới nhân dân còn chưa thật sự vào cuộc, còn trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của cấp trên. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch đề ra trong năm 2019.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

C¨n cø kÕt qu¶ ®¹t được của năm 2019, năm 2020 trung chØ ®¹o c¸c nhiÖm vô sau:

1. Mục tiêu tổng quát.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 trong tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh.

2. Mục tiêu.

2.1. Về lĩnh vực kinh tế:

- Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi:

+ Trồng trọt nông nghiệp:

Phấn đấu diện tích trồng lúa cả năm 149,6 ha, diện tích lúa lai 100 ha, diện tích lúa thuần và giống lúa khác 49,6 ha, Năng suất bình quân 50 tạ/ha;

Ngô: phấn đấu diện tích cả năm 36 ha, Năng suất bình quân 40,2 tạ/ha

Sản lượng lương thực cây có hạt 889,9 tấn

Lạc: 11,5 ha, Năng suất 13,6 tạ/ha

Đậu tương: phấn đấu trồng 3,5 ha, năng suất 13,5 tạ/ha

Rau màu các loại: 30 ha, năng suất 112 tạ/ha

Sắn: phấn đấu 17 ha, năng suất 12,8 tấn/ha

Khoai lang: 3 ha, năng suất 48 tạ/ha

Mía: 50 ha

Cây gai xanh: 3 ha

+ Lâm nghiệp:

Phục tráng rừng luồng 35 ha,( năm thứ nhất 15 ha; năm thứ hai 20 ha) thâm canh rừng luồng 55 ha. Giữ tỷ lệ che phủ của rừng ổn định 86,7%; trồng lại rừng sau khai thác 130 ha, khai thác luồng cọc các loại 1,2 triệu cây, gỗ củi nguyên liệu giấy 6000 tấn, củi dùng làm chất đốt 1500 site.

+ Chăn nuôi:

Phấn đấu đấu ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm, năm 2020 phấn đấu tổng đàn trâu là 400 con, đàn bò 110 con, đàn lợn 1000 con, đàn gia cầm, thuỷ cầm 22.000 con, đàn Dê 170. Phấn đấu hoàn thiện 3 gia trại trang trại cấp huyện;

Tiêm phòng vacxin: đạt theo huyện giao

Thuỷ sản: Phấn đấu diện tích ao, hồ nuôi 6 ha, đạt 15 tấn cá thịt

2.2. Địa chính, xây dựng, môi trường:

Xúc tiến phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên xây dựng phương án đấu thầu đất trên địa bàn xã.

Tiến hành thực hiện bổ sung, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh 90%.

Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được xử lý 30%.

Chất thải y tế được xử lý 100%.

Xã đạt chuẩn xã ATTP.

2.3. Thương mại dịch vụ:

Thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khu du lịch sinh thái thác Ma Hao, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. phấn đấu thu nhập từ thương mai, dịch vụ 5 tỷ đồng.

Thu ngân sách tại địa phương 100 triệu.

Thu nhập bình quân 36 trệu đồng/người/năm

Tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 15%

2.4. Văn hoá xã hội:

Đăng ký thẩm định công nhận 2 Đơn vị văn hóa

Phấn đấu mỗi bản có số người chơi thể thao thường xuyên đạt 35% dân số;

Phấn đấu gia đình đạt chuẩn văn hoá 75%; Tỷ lệ xem truyền hình trên 90% dân số; 40 điện thoại/ 100 dân;

Duy trì sỹ số học sinh không còn tình trạng học sinh bỏ học; Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng đạt 25%;

Phấn đấu đảm bảo giữ chuẩn quốc gia Mức độ 1 trường Mầm non, chuẩn quốc gia trường TH và THCS; về y tế, tăng cường công tác truyền thông phòng dịch, không để xảy ra dịch bệnh, nâng cao chất lượng dân số phấn đấu trẻ suy dinh dưỡng chiều cao dưới 16%, suy dinh dưỡng cân nặng dưới 18%.; giảm tỷ lệ sinh tự nhiên xuống dưới 0,5%

Giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,7% trở lên, xuất khẩu lao động 7 lao động trở lên; thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ của nhà nước

2.5. Quốc phòng, an ninh, Tư pháp - Hộ tịch

+ Quốc phòng, an ninh: làm tốt công tác giao nhận quân, huấn luyện hàng năm, trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh bức xúc. Nhất là dịp chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp diến ra trong năm 2020.

+ Tư pháp - Hộ tịch: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện tốt công tác chuyên môn ở cơ quan.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

3.1. LÜnh vùc kinh tÕ

- TËp trung chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång, vËt nu«i; t¨ng cư­­êng thùc hÞªn c¸c ch­­ư¬ng tr×nh, dù ¸n ®· x©y dùng; chñ ®éng phßng chèng dÞch bÖnh, h¹n h¸n, b·o lôt, sạt lở đất, ch¸y rõng h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i x¶y ra.

- S¬ kÕt, tæng kÕt kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi, quèc phßng an ninh 9 th¸ng, n¨m 2019; x©y dùng ch­ương tr×nh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quèc phßng an ninh n¨m 2020 cña UBND, tËp trung thu c¸c lo¹i quü, x©y dùng, thùc hiÖn tèt chư­­¬ng tr×nh kiÒm chÕ l¹m ph¸t ®· x©y dùng.

3.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Duy trì tốt sĩ số học sinh trong năm học, tiÕp tôc triÓn khai tuyªn truyÒn các chủ trương chính của Đảng, pháp luật nhà nước, c¸c ngµy lÔ lín cña ®Êt nưíc, th­ùc hiÖn tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n, kiÓm tra rµ so¸t l¹i c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, hé nghÌo vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi kh¸c.

Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, duy trì chất lượng các đơn vị văn hóa, duy trì các hoạt động TDTT, phát triển du lịch trên địa bàn.

3.3. LÜnh vùc quèc phßng an ninh

TiÕp tôc x©y dùng v÷ng ch¾c nÒn quèc phßng tßan d©n, thÕ trËn an ninh nh©n d©n, ®¶m b¶o an ninh trËt tù an toµn x· héi, ®Èy m¹nh phong trµo toµn d©n x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­­ư g¾n víi phong trµo toµn d©n b¶o vÖ an ninh tæ quèc.

TËp trung chØ ®¹o c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë c«ng së.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

N¬i nhËn:

- V¨n phßng UBND huyÖn (B¸o c¸o);

- TTr §U,H§ND,UBND;

- C¸c ngµnh ®oµn thÓ;

- C¸c th«n b¶n;

- Lư­­u: VP.

kt.Chñ tÞch

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Đô

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC